Follese Fellesskap

Follese Fellesskap


Velkommen til Follese Fellesskap

Tresvatnet foto: Sigbjørn Steffensen


Follese Fellesskap er en utmark under Gnr.12 på Follese, Askøy, med følgende bruksnummer:     Gnr.12 Bnr.1767.

Eierskapet har sin opprinnelse tilbake til 1755 da 5 leilendinger kjøpte Follese. Gjennom arv og deling var det en generasjon senere blitt 8 sameiere, hver med en andel på 12,5%. Det er etterkommerne etter disse 8 som nå eier Follese Fellesskap. 

I dag er vi omkring 100 eiere. Styret tilstreber å ha full oversikt over alle eiere.  • Vedtektene §3:
  • Sameiets formål er å bestyre og utnytte sameieområdet til gunst for alle, eller flest mulige eiere. Herunder utvikling av eiendommen med henblikk på å få området omregulert fra LNF (landbruk- natur- friluftsområde) til annen farge i Kommuneplanen.

 

OBS: Styret gjør oppmerksom på vedtektenes §9;

"Hvis en andelseier/sameier ønsker å avhende hele eller deler av sin andel, gjelder Sameigelovens §11 om forkjøpsrett..." (Lov om sameige av 1965, med senere endringer).

..."Styret skal skriftlig varsles når en eiendom med rettigheter i sameiet skifter eier".

 

Dette gjelder også før inngåelse av  opsjonsavtaler/intensjonsavtaler/kjøpsrettsavtaler mm.   

Vedtatt på årsmøtet den 03.12.2014